SZOLGÁLTATÁSAINK

     

Intézményünk az alábbi szolgáltatásokat kínálja a kerületi lakosoknak. A felsorolásra kattintva bővebb információkat kaphat:

 

Jogi tanácsadás

Adósságkezelési tanácsadás

Pszichológiai tanácsadás

Családkonzultáció, családterápia, válásterápia, veszteségfeldolgozás

Fejlesztőpedagógiai foglalkozás

Munkavállalási- és pályorientációs tanácsadás

Mediáció

Facilitálás

Kapcsolattartási ügyelet

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat

Utcai, lakótelepi munka

Kórházi szociális munka

Korrepetálás

 

 

 

Jogi segítségnyújtás

A kerületben élő lakosok előre egyeztetett időpontban ingyenes jogi segítségnyújtásban vehetnek részt érdekképviselet nélkül.

A jogász segítséget nyújt

 • jogi ügyekben,
 • beadványok megfogalmazásában,
 • határozatok, ítéletek, végzések értelmezésében.

Előzetes időpont-egyeztetést követően érhető el a szolgáltatás.

 

Pszichológiai tanácsadás

A kerületben élő, az Intézményben nyilvántartottak részére biztosít ingyenes pszichológiai tanácsadást, konzultációt.

Mely esetekben szükséges pszichológushoz fordulnia?

 • Ha lehangolt, szorong valami miatt;
 • ha a folyamatos stressz miatt nem képes kikapcsolódni;
 • ha munkahelyi, családi, párkapcsolati konfliktusa elhúzódott, nem lát megoldást;
 • ha életvezetési elakadása van;
 • ha érzelmileg nagyon megterhelő helyzetbe kerül (haláleset, válás, súlyos betegség stb.);
 • ha fontos döntés előtt áll, nem tud dönteni.

Előzetes időpont-egyeztetést követően érhető el a szolgáltatás.

 

Családkonzultáció, családterápia, válásterápia

Családkonzultáció, családterápia, pár- és válásterápia lehetőségét biztosítja a családokban, illetve a közösségekben jelentkező konfliktusok, működési zavarok kezelésére.

A családkonzultáció, párterápia segíthet, ha a család egy – esetleg több tagjánál – valamilyen probléma alakult ki, és a kialakult helyzet hatással van az együtt élő, vagy a tágabb család tagjaira is (pl.: tanulási zavar alakult ki a gyereknél, krónikus betegséggel küzd valaki a családban).

Segítséget nyújt azokban a helyzetekben is, amikor vita, veszekedés van a családtagok között, de ezek okait nem sikerül megfogalmazni (pl.: szülő-gyerek, testvér konfliktusok, párkapcsolati krízisek).

A válásterápia célja, hogy a bemerevedett és nem mozduló konfliktusos kapcsolatot átbillentse egy mozgó, működő irányba. Megadja azt a lehetőséget, hogy kiformálódjon a következő lépés. A lépés iránya nem meghatározott: lehet együtt maradás és lehet külön válás. Amennyiben a párok a válás mellett döntenek, fontos, hogy tudjanak minél sérülésmenetsebben elválni.

Előzetes időpont-egyeztetést követően érhető el a szolgáltatás.

 

Utcai, lakótelepi munka

Az utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munka feladata

 • a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése,
 • a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése, és
 • a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a kerület területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, illetve egyéb helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.

Célja, hogy az utcán, lakótelepen, bevásárlóközpontban csellengő fiatalokat megszólítsák, számukra tartalmas, hasznos időtöltést biztosítsanak, programokat kínáljanak.

  

Adósságkezelési tanácsadás

Segítségnyújtás a kerületben életvitelszerűen lakó tulajdonosok, haszonélvezők, bérlők és családtagjaik számára felhalmozott közüzemi tartozásaik csökkentésben, vagy rendezésében, melyről a rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 17.§ újbudai tartozásrendezési támogatás rendelkezik.

Hátraléknak minősül a vezetékes gáz-, az áram-, a távhő, a víz- csatorna-, valamint szemétszállítási díjtartozás, a lakbér-, valamint a társasházi lakások esetén fizetendő közösköltség-hátralék.

A tanácsadás célja a háztartás fizetőképességének helyreállítása mellett, a fizetési fegyelem és a tudatos pénzgazdálkodás kialakítása segítőkapcsolat és támogató háttér biztosításával az újabb eladósodás megelőzése érdekében.

Az adósságkezelési tanácsadás időtartama alatt a kliens együttműködik a tanácsadóval.

Személyes találkozásaik alkalmával tanácsadáson vesz részt az ügyfél, illetve hosszabb távú együttműködés esetében a családtagok bevonásával kerül kidolgozásra a hátralékrendezés ütemezése, a vállalt feladok kiosztása.

Az adósságrendezésbe bevonható formák:

Újbudai tartozásrendezési támogatás, Hálózat Alapítványi támogatások, VICUS XI. Közalapítvány támogatása, Katolikus Karitász támogatása, rendkívüli Újbudai támogatás

Adósságkezelési tanácsadó: Mátyás Marietta

 

Kapcsolattartási ügyelet

Kapcsolattartási ügyelet keretében helyiséget és szakembert biztosít a kapcsolattartásra jogosultak részére, amelynek során – bíróság vagy gyámhivatal által elrendelt – előzetes egyeztetés alapján, elősegíti a családtagok közötti személyes találkozás létrejöttét, kommunikáció helyreállítását.

A kapcsolattartási ügyelet biztosítja

 • a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt,
 • felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét,
 • az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, és
 • a konfliktuskezelő szolgáltatást vagy az önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatást.

A család- és gyermekjóléti központ a felügyelt kapcsolattartás

 • elmaradása esetén annak elmaradásáról öt napon belül,
 • megvalósulásáról, az ott történtekről, a szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek kapcsolatának alakulásáról, a felügyelet fenntartásának szükségességéről felkérésre, vagy
 • felülvizsgálatára vonatkozó javaslatáról hivatalból tájékoztatja a gyámhivatalt.

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ által nyújtott kapcsolattartási ügyelet, abban az esetben vehető igénybe, ha a gyermek vagy a kapcsolattartásra jogosult vagy kötelezett fél a XI. kerület Újbuda közigazgatási és ellátási területén lakcímmel rendelkezik, továbbá életvitelszerűen ténylegesen a kerületben tartózkodik. Központunk abban az esetben biztosítja ügyeleti szolgáltatását, ha a bíróság/gyámhivatal erről határozatban/végzésben dönt.

Intézményünk a jogszabályban meghatározottakon túl a kapcsolattartások alábbiakban felsorolt formáit tudja biztosítani:

 • ellenőrzött/felügyelt kapcsolattartás
 • segített/ felügyelet nélküli kapcsolattartás
 • intézményünk keretei között zajló átadás-átvétel

A kapcsolattartási ügyelet igénybevételének módja:

a kapcsolattartásra kötelezett és jogosult feleknek a véglegessé vált hatósági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül fel kell venniük a kapcsolatot Intézményünkkel előkészítő beszélgetésre való időpont egyeztetés céljából.

A kapcsolattartási ügyelet igénybevételét minden esetben előkészítő beszélgetés előzi meg, melynek célja, hogy a felek megismerjék a kapcsolattartási ügyeletre vonatkozó szabályokat a zökkenőmentes kapcsolattartás érdekében.

A kapcsolattartási ügyelet igénybevételének feltétele, hogy a kapcsolattartásban résztvevő felek (kötelezett és jogosult) a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt az Intézményünk által vezetett dokumentumokat megismerjék és aláírják.

Intézményünkkel való együttműködés hiányában és a szükséges dokumentumok megismerése és aláírása nélkül a központunkba szabályozott kapcsolattartásokat sem áll módunkban biztosítani, mivel az súlyosan veszélyezteti a kapcsolattartásban résztvevő gyermek(ek) érdekeit és az ott tartózkodó családok kapcsolattartását.

Új megállapodást szükséges kötni a felekkel, ha a kapcsolattartás;

 • módjában változás történik megállapodás útján, vagy a bíróság/gyámhivatal új határozatban/végzésben a kapcsolattartást módosítja,
 • kapcsolattartás lezárását követően feléled,
 • kapcsolattartás szüneteltetése után feléled.

A kapcsolattartás ügyeletben résztvevőknek meg kell ismerniük az Intézmény, valamint a kapcsolattartási ügyelet házirendjét és be kell tartaniuk.

 

Kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka feladata

 • a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése,
 • a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén intézkedések megtétele, és
 • az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályaival való együttműködés.

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ együttműködik a kórház (egészségügyi intézmény) kórházi szociális munkásával.

    

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat

A készenléti szolgálat célja, hogy a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl folyamatosan biztosítsa gyermekjóléti szakember elérhetőségét, a felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítséget, tanácsadást vagy tájékoztatást nyújtson.

Készenléti szolgálat telefonszáma: +36 30 459-5090

 

Mediáció

A mediáció olyan közvetítői eljárás, amely során egy külső, pártatlan közvetítő segíti a konfliktusban lévő feleket abban, hogy a kommunikáció nyílttá, gördülékennyé és működőképessé váljon az érintett felek között. A mediátorok hozzásegítik a feleket a lehetséges megoldások kidolgozásához és egy kölcsönösen elfogadható egyezség létrehozásához.

   

A mediátor katalizátor funkciót tölt be. Legfontosabb feladata a mediációs folyamat irányítása, a felek megsegítése érdekeik érvényesítésében. Mindeközben semleges, pártatlan és támogató jelenlétével biztosítja a folyamat bizalmas jellegét. Intézményünkben a mediátoraink párban végzik a közvetítői eljárást.

Intézményünk mediációs szolgáltatásai:

 • családi mediáció
 • válási mediáció
 • kapcsolattartási mediáció
 • iskolai mediáció.

A mediáció igénybevételének lehetősége:

 • önkéntes alapon a felek részéről
 • családsegítő/esetmenedzser/tanácsadó ajánlásával
 • óvodai- és iskolai szociális segítők ajánlásával
 • bírósági/gyámhatósági kötelezés útján.

A mediációs eljárás menete:

A mediációt megelőzően előkészítő beszélgetés történik maximum 1 óra időtartamban. Az első ülésen megállapodás kerül aláírásra a közvetítői eljárás igénybevételére vonatkozóan.

Az üléseket 3x3 óra időtartamban biztosítjuk ügyfeleinknek, amit indokolt esetben egy negyedik, úgynevezett utánkövető üléssel lehet kiegészíteni.

   

A közvetítői eljárás időtartama maximum 4 hónap.

Előzetes időpont-egyeztetést követően érhető el a szolgáltatás.

A szolgáltatás koordinátora: Madaras Balázs

  

Facilitálás

A facilitáció egy resztoratív – jóvátételi/helyreállító – szemléletmódon alapuló konfliktusmegoldó eljárás, amelynek központi eleme, hogy a létrejött konfliktusokat az abban érintettek oldják meg, méghozzá úgy, hogy a megoldás erőszakmentes, a felek érdekeit és igényeit kölcsönösen tiszteletben tartó, amely egyben a megbékélését és a jóvátételt is szolgálja. Kulcsfogalma a helyreállítás.

   

A jóvátételi szemléletű megbeszéléseken a facilitátor együtt dolgozik a vétkesekkel, elkövetőkkel, szabályszegőkkel, közvetlenül bevonva őket a megoldáskeresés folyamatába, amelyben szerepet kapnak az áldozatok, károsultak, a családtagok, barátok, a közösség és mindenki, akire az elkövető viselkedése valahogyan hatással volt.

   

A jóvátételi eljárás egy olyan fórum, amely lehetőséget, helyet ad az embereknek, hogy jóvátegyék azt az ártalmat, konfliktust vagy kárt, ami velük megtörtént. Minden résztvevőnek, legyen az a szó klasszikus értelmében elkövető, vagy áldozat, alkalma van kifejezni érzéseit, és ami a legfontosabb, mindenkinek van beleszólása a megbeszélést lezáró egyezségbe, mely az okozott kár jóvátételét szolgálja. A megbeszélések teljesen demokratikus légkörben zajlanak, ahol azok, akiket leginkább érintett a probléma, eldöntik, hogy mi módon reagáljanak a velük történtekre. A facilitátor nem befolyásolja a beszélgetést vagy hoz döntést, viszont lehetőséget nyújt a jelenlévőknek az önkifejezésre és arra, hogy megtalálják a saját kreatív megoldásaikat.

   

A facilitálás széles körben alkalmazható bűncselekményeknél, különböző jellegű konfliktusoknál és más problémás szituációkban egyaránt.

   

Korrepetálás

Azoknak a nyilvántartásunkban lévő gyermekeknek, akiknek tanulásban van elmaradása, egész évben lehetősége van az Intézményben korrepetálás igénybevételére.

   

Előzetesen egyeztetett időpontban, tantárgyban elérhető szolgáltatás.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA