Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:

székhelye:

postai címe:

telefonszáma:

faxszáma:

elektronikus levélcíme:

honlapja:

ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

 

1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.

1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.

06 1 688 6990

Nincs

hszk@ujbudahszk.hu

Hivatali kapu: UJBUDAHSZ

KKRID: 147972750

https://uhszk.ujbuda.hu/

Ügyfélfogadás

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti struktúra

 

Család- és gyermekjóléti szolgálat

 

Család- és gyermekjóléti központ 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Juhászné Csuka Csilla

intézményvezető

Tel.: 06 1 688 6990

hszk@ujbudahszk.hu

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.

 

Bene-Magyar Bernadett

intézményvezető-helyettes

Tel.:06 1 688 6990

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Tel.: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.

hszk@ujbudahszk.hu

 

család- és gyermekjóléti központ szakmai egység vezető

Tel.: 06 1 688 6990

hszk@ujbudahszk.hu

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.

 

Farkas -Bársony Bianka

család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai egység vezető

Tel.: 06 1 688 6990

hszk@ujbudahszk.hu

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.

4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

család- és gyermekjóléti központ szakmai egység vezető

Tel.: 06 1 688 6990

hszk@ujbudahszk.hu

 

Farkas-Bársony Bianka

család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai egység vezető

Tel.: 06 1 688 6990

hszk@ujbudahszk.hu

 

Ügyfélfogadás

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

www.ujbuda.hu

Tel.: 0613724600

hivatal@ujbuda.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti, személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül a családsegítést, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekjóléti alapellátások közül a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatait látja el.

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ nem tartozik ezen szervek körébe.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illeték ( igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Család- és gyermekjóléti központ

A szolgáltatás igénybevétele

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásai Újbuda lakosságának térítésmenetesek, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról figyelembevételével

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,

SZMSZ

Adatvédelmi Szabályzat

Az intézmény által vezetett intézményi nyilvántartások: Intézményi nyilvántartás a személyes gondoskodásban részesülő személyekről [Gyvt. 139. §] és Intézményi nyilvántartás [Szt. 20. §] A nyilvántartásokban az intézmény a jogszabály által előírt adatokat kezeli: Gyvt. 135. § (2), (4)-(5), valamint Szt. 20. § (2) és (4).235/1997. (XII. 17.) Korm. rendeleta gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatokés a személyes gondoskodást nyújtó szervekés személyek által kezelt személyes adatokról vonatkozó részeiHozzáférés módja: a GDPR szerinti hozzáférési érintetti jog gyakorlása esetén, valamint a Gyvt. és az Szt. által meghatározott betekintési jog gyakorlása esetén.Másolatkészítés költségei: a másolatkészítés főszabály szerint ingyenes, költséget az intézmény csak abban az esetben számít fel, amennyiben azt számára jogszabály előírja(Jelen pont alkalmazásában Gyvt. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, Szt. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.)

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzatképviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények https://uhszk.ujbuda.hu/
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Feltöltés alatt
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet igényt benyújtani.

Írásban:

hszk@ujbudahszk.hu e-mail címre

Hivatali kapu: UJBUDAHSZK

KRID: 147972750

Postai úton:

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.  címen.

Személyesen ügyfélfogadási időben az intézményvezetőnél vagy intézményvezető-helyettesnél előre egyeztetett időpontban.

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról, valamint a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól alapján az Újbudai Humán Szolgáltató Központnak a Központi Statisztikai Hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettsége van.
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója https://or.njt.hu/eli/v01/735748/r/2023/1
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve https://or.njt.hu/download/260/resources/EJR_43178420-1-2023_k_lts_gvet_s_8._mell_klet_20230201.pdf
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA