AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában – a tényállás tisztázása mellett – a gyámhatóság dönt.

   

Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a gyámhivatal rendeli el az ellátás kötelező igénybevételét.

   

Szolgáltatások igénybe vétele:

 • önkéntes alapon,
 • a gyermek és/vagy szülője megkeresése alapján,
 • jelzőrendszeri tag jelzése alapján, adatlapon, írásban
 • gyámhivatali kötelezettség alapján,
 • bírósági ítélet/végzés alapján (kapcsolattartási ügyekben)
 • állampolgári bejelentés alapján.

Az igénybevevővel történő kapcsolattartás

A kapcsolatfelvétel, valamint kapcsolattartás történhet az Intézményben, az igénybevevő lakókörnyezetében, illetve egyéb helyszínen (pl.: egészségügyi, nevelési, oktatási intézmény) a probléma jellegétől függően.

A felvetődő igények, problémák megbeszélése, az együttműködés írásos megállapodás rögzítésével történik.

A beszélgetés őszinte, hiteles, személyes hangvételű, megfelel a szociális munka etikai szabályainak, valamint a kliens személyiségi jogainak tiszteletben tartásával történik.

   

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatjuk

 • a szolgáltatás elemeiről, azok tartamáról, feltételeiről,
 • az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
 • az intézmény házirendjéről,
 • a panaszjog gyakorlásának módjáról,
 • a fizetendő térítési díjról, mely szerint a család és gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes,
 • a jogosult jogait ésérdekeit képviselő fórumról.

Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt köteles

 • a tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni, ha az ellátás igénybevételéről nem kötöttek megállapodást,
 • a törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
 • nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról.

A tájékoztatás, minden hozzánk forduló esetében az első alkalommal történik.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA