Jelzőrendszer

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. 

A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

  

A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

  

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát(nak) el:

 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
 • a köznevelési intézmények, és a szakképző intézmények
 • a rendőrség,
 • az ügyészség,
 • a bíróság,
 • a pártfogó felügyelői szolgálat,
 • az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 • a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 • az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
 • a foglalkoztatás- felügyeleti hatóság,
 • a javítóintézet,
 • a gyermekjogi képviselő,
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal,
 • az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.
 • a települési önkormánzt jegyzője
 • a büntetés-végrehajtási intézet
 • a büntetés- végrehajtási pártfogó felügyelők

Az felsorolásban szereplő intézmények és személyek kötelesek

 • jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
 • hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell szervezni. A szakmaközi megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait, akiknek a részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.

 

Jelzőrendszeri tanácsadó:Czellár Mónika

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA